Stopgezet Uitkering

Stopgezet Uitkering

Heeft het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst) een beslissing genomen dat uw uitkering stopgezet is? U kunt in dat geval in bezwaar bij de uitkeringsinstantie tegen deze stopgezette uitkering (Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo). Een uitkering mag niet zonder meer stopgezet worden. Er zit dus altijd een reden achter. Er zijn verschillende redenen waarom uw uitkering stopgezet kan worden. Een bijstandsuitkering kan bijvoorbeeld stopgezet bij vermeende inkomsten en/of vermogen of bij schending van de verplichtingen (als u de verplichtingen dus niet nakomt).

Financiële problemen

Bij een onvrijwillige beëindiging is het zeker verstandig om bezwaar te maken tegen deze stopgezette uitkering. De stopzetting van een uitkering zorgt vaak voor financiële problemen, vooral als u afhankelijk bent van uw uitkering. En dat terwijl de beslissing van de uitkeringsinstantie wellicht op verkeerde gronden genomen is. Het is zaak dat u snel en juist handelt. De bezwaartermijn is namelijk meestal 6 weken. Dient u buiten de termijn van 6 weken bezwaar in, dan bent u te laat en wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Een bezwaarschrift kan ervoor zorgen dat de beslissing van stopzetting uitkering wordt ingetrokken of herzien.

Gaat het om een stopzetting van een bijstandsuitkering, dan kan de sociale dienst een onderzoek instellen naar uw woon- en leefsituatie. De sociale dienst kan dan een huisbezoek afleggen, waar zij zal kijken naar uw persoonlijke bezittingen, de indeling van uw woning en andere zaken. De sociale dienst is echter niet altijd bevoegd tot het afleggen van een huisbezoek.

Ondersteuning

Mocht u in financiële nood komen, kan een spoedprocedure opgestart worden. Dit heet een voorlopige voorziening bij de rechtbank. De rechtbank neemt bij spoedeisend belang een voorlopige beslissing of u tijdens de bezwaarprocedure recht heeft op uw uitkeringsgelden in de vorm van een voorschot. Echter, indien u geen gelijk krijgt bij de beslissing op bezwaar, zult u het voorschot weer terug moeten betalen.